Product / ไส้กรองแบบจีบพับ

            

Standard specification

Material : stainless steel 304,
stainless steel 316,stainless steel 316L
Metal Fiber type and Wire mesh type
 
เหมาะสำหรับ
ปิโตรเคมิคอล และ โพลิเมอร์
สามารถขึ้นรูปหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ตามความต้องการของลูกค้า